Algemene Voorwaarden 

Privacy statement
Bij het plaatsen van een opdracht, boeking of bestelling dient u uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mail adres op te geven. Deze gegevens zijn nodig om uw opdracht, boeking of bestelling te bevestigen en indien nodig te verzenden, maar ook om u na uw opdracht /aankoop te kunnen voorzien van een goede service. Big Five for Life zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van een bevestiging van de opdracht, boeking of bestelling per e-mail, het controleren van betalingen, het bezorgen van de bestellingen en indien u zich hiervoor heeft aangemeld, de nieuwsbrief.
De door u aan Life adventure verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten rechtstreeks en op afstand aan Consumenten / Opdrachtgevers aanbiedt;
2.      Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een overeenkomst rechtstreeks of op afstand aangaat met de Opdrachtnemer;
3.      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.      Dag: kalenderdag;
8.      Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Opdrachtgever of Opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam: Wilma Blankenstein

Vestigingsadres:  Postbus, 164, 5590 AD Heeze

E-mailadres:  ifo@wilmablankenstein.nl
KvK-nummer:  67624219,  BTW-identificatienummer: NL001943015B98

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen opdracht of overeenkomst op afstand tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, uit te brengen adviezen of te verrichten diensten, of daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van Opdrachtgever voor ons niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door ons zijn geaccepteerd.

Artikel 4 – Het aanbod

1.       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als de Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.

2.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·         de prijs inclusief belastingen;
·         de eventuele kosten van aflevering;
·         de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·         de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·         de wijze waarop de Opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
          handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
          overeenkomst tot stand komt;
·         de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 5 – De overeenkomst 

1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.      Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.      De Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Opdrachtgever.

2.     Tijdens deze termijn zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Opdrachtnemer retourneren, conform de door de Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

1.       Bij levering van diensten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door de Opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten  in geval van herroeping 

1.       Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.      Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.       Indien de Opdrachtgever niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de Opdrachtnemer alleen worden uitgesloten indiende Opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)     die door de Opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever;
b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
d)     voor losse kranten en tijdschriften;
e)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.
3.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs

1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2.      In afwijking van het vorige lid kan de Opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Opdrachtnemer dit bedongen heeft en:
a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)     de Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 10 – Annuleren

1.     Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.                                                                   

2.     Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt Opdrachtnemer het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.       De Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan het Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.

3.      Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Opdrachtnemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.      In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Opdrachtnemer het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.      Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

6.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

1.       De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.      Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Opdrachtgever de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling.

1.       Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het boekings- / bestelproces. Aan de boeking of bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een boeking / bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door:

b) Eénmalige machtiging of facturatie:

2.      De klant geeft Mollie toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

3.      De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de Opdrachtnemer te melden.

4.      Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die Opdrachtnemer hieromtrent betracht) over een bepaalde activiteit/dienst toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht.                                                                     

5.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.                                                              

6.      Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim.       

7.      Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd behalve het factuurbedrag en eventuele rente ook alle overige incassokosten bij de Opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buiten-rechtelijke kosten zijn.                                             

8.      Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.  

9.      Wij hebben tegen Opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald, onverminderd onze overige rechten, het recht:
a) verdere uitvoering van de opdracht op te schorten;
b) onmiddellijke betaling van het resterende bedrag, eventueel vermeerderd met nog niet gefactureerde kosten en voorschoten te eisen;
c) de opdracht voor zover niet uitgevoerd, zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen, een en ander onverminderd ons recht op vergoeding van schade als gevolg van het ontbinden der orders.

Artikel 14 – Klachtenregeling:

Klachtenprocedure: bent u ontevreden over onze diensten, dan willen wij graag dat u ons daarover in kennis stelt. Op basis van uw ervaring kunnen wij uw klacht tevens als advies voor verbetering inzetten. Zo houden wij graag de relatie in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening

Onze procedure:

1.        Ga eerst in gesprek met de betreffende coach, trainer, adviseur of andere  medewerker van onze organisatie.
2.        Als dit onvoldoende soelaas biedt of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u met ondergetekende contact opnemen voor het maken van een afspraak om uw klacht goed te onderzoeken, te begrijpen en er zo mogelijk een bevredigende oplossing voor u te vinden. Hoor en wederhoor zijn gekende principes in dezen.
3.        Als uw klacht niet is weggenomen in het gesprek met de directie van onze organisatie, kunt u een   formele schriftelijke klacht indienen.
4.        U hebt 14 dagen de tijd om uw klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht.
5.        U kunt uw klacht indienen bij: Directie Wilma Blankenstein, Postbus 164, 5590 AD, Heeze
6.        Uw klacht dient de volgende gegevens te bevatten: uw naam, adres en woonplaats uw bereikbaarheid [mailadres,  telefoon/mobiel] , uw klacht   [aard, betrokkenen, plaats, tijd, datum] , de cursus/activiteit,  datum van indienen en uw handtekening.
7.        Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
8.        Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
9.        Nader onderzoek bij u, dan wel andere betrokkenen vindt zo nodig plaats.
10.      Binnen 8 weken na ontvangst van de klacht wordt er een afspraak gemaakt met u, uw eventuele raadsman of –vrouw en onze eventuele raadsman of  –vrouw. In samenspraak wordt getracht tot een uitspraak te komen. Deze uitspraak is bindend voor de partijen.   
11.      Wij bewaren de administratie van uw klacht tot drie jaar na afhandeling. U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen.
12.      De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Artikel 15 –  Open activiteiten: 

1.        Opdrachtnemer kondigt open activiteiten onder meer aan in eigen publicaties, tijdschriften, brochures en folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

2.        Een open activiteit vindt slechts dan doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter beoordeling van Opdrachtnemer.  Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer te weigeren indien deze niet voldoet aan de door Opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria.                                                                                                                      

3.        Opdrachtnemer beslist twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit.

4.        Indien een activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden, wanneer een deelnemer dit wenst kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige activiteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden de deelnemer dan niet in rekening gebracht.

5.        Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal Opdrachtnemer trachten een vervangende docent in te zetten.  Indien dit niet mogelijk is, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.

6.        De deelnemer heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn aanmelding per aangetekend schrijven te annuleren.  Indien de annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

7.        Indien Opdrachtnemer de beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit heeft opgeschort tot twee weken voor de aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren tot het moment dat Opdrachtnemer besluit tot het doorgaan van die activiteit.

8.        Indien een deelnemer door overmacht een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, krijgt deze de gelegenheid om bij de eerstvolgende gelijksoortige activiteit het verzuimde deel in te halen onder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd. Dit aanbod geldt alleen als de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.        De kosten voor deelname aan de open activiteit moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zijn betaald en in ieder geval uiterlijk twee weken voor aanvang van de open activiteit.               

Artikel 16 – Workshops, Training en Coaching:

  1. Opdracht en opdrachtverstrekking: Opdrachtnemer bevestigt de opdracht door toezending van een opdrachtbevestiging. Opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle informatie die van belang is voor de opdracht en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. Deze verplichting heeft in het kader van een outplacementtraject het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ aangezien Opdrachtnemer het bereiken van het beoogde resultaat binnen de beoogde tijdsplanning niet kan garanderen.

2. Uitvoering van en ondersteuning door de Opdrachtgever:  Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdsplanning te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft.

3. Honorarium:  De opdrachtbevestiging vermeldt het overeengekomen honorarium.

4.  Betalingsvoorwaarden
  Workshop, Trainings- / Coachings traject: betaling vindt voor het overeengekomen aantal sessies vooraf plaats; extra sessies worden achteraf gefactureerd;
   

Opdrachtgever zorgt er bij workshops, trainings- / coachings-trajecten  voor dat de factuur vóór de start van het traject betaalbaar is gesteld. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft heeft Opdrachtnemer het recht de start van het begeleidingstraject uit te stellen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Betaling van vergoedingen die achteraf gefactureerd worden dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5. Annuleringsvoorwaarden Workshops, Trainings- / Coachings- trajecten:
  1-2 weken voor start traject: 33% van overeengekomen tarief;
  < 5 werkdagen voor start traject: 50% van overeengekomen tarief;
  indien Opdrachtgever de opdracht tijdens het traject annuleert of wanneer kandidaten tussentijds het traject staken vindt geen restitutie plaats van de eerder gefactureerde bedragen.   
 
indien Opdrachtnemer voor de start van het traject of de workshop deze annuleert ontvangt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig terug binnen een termijn van 10 werkdagen na de annulering. Opdrachtnemer heeft het recht om het traject of de workshop onder dezelfde condities op een later moment te volgen.

                                     

Artikel 17 –  Intellectuele eigendom:

1.        Onverminderd het bepaalde in artikel 16. en 17. van deze voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en trademarks.                                                                                   

2.        Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, werkboeken, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.                                                                 

3.        Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.                         

Artikel 18 – Aansprakelijkheid:

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor direct of indirecte schade die Opdrachtgever leidt t.g.v. handelingen of beslissingen genomen n.a.v. een Workshop, Training of Coaching traject.
Opdrachtgever blijft ten allen tijde volledig zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 

Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade als gevolg van gebrek of tekortkoming in een advies, opdracht of consultancy traject of verrichting die door Opdrachtgever aan een derde is verstrekt en dat (mede) bestond uit hetgeen door ons is geleverd.

Artikel 19 –  Geheimhouding:                                                                     

1.       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

Artikel –  20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel – 21 – Toepasselijk recht en geschillen:

Op elke door ons af te sluiten overeenkomst en op als onze offertes is het Nederlands recht van toepassing. 

Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering, of het niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien een der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel – 22 – Bevoegde rechter:

Indien afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zijn wij bevoegd de wederpartij, indien de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Leeuwarden.

Vul in onderstaand veld jouw naam en e-mailadres in en ontvang het e-book geheel gratis!